Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Inloggen
App
iOS app Android app
Vandaag jarig
Els Aarts
Eefje Breeuwer
Jada Ho tham
Layla Janmaat
Jesse Leek
Liz van de Poll
Aarav Suryanarayana
Jurre de Vreeze
Handige links
Hockey.nl
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Huishoudelijke Regelement AHC IJburg 
                            HUISHOUDELIJK REGLEMENT
                            Amsterdamsche Hockey Club IJburg


HUISHOUDELIJK REGLEMENT
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd: Amsterdamsche Hockey Club IJburg (kortheidshalve
aan te duiden met: AHC IJburg).
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

TENUE
Artikel 2
1. Het tenue van de vereniging is een oranje shirt met diagonale witte band op de
borst en voorzien van het logo van AHC IJburg, zwarte short of rok en witte
kousen.
2. Het dragen van scheen- en mondbescherming is verplicht.

LEDEN EN DONATEURS
Artikel 3
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten,
met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten van de vereniging en
in dit reglement is bepaald.
2. De vereniging kent de navolgende leden:
a. seniorleden;
b. ondersteunende leden;
c. ereleden;
d. juniorleden
e. trimleden; en
e. leden van verdienste.
Daarnaast kent de vereniging donateurs.
3. Seniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar
achttien jaar of ouder zijn. Seniorleden hebben toegang tot de algemene
vergadering met stemrecht en dienen contributie te betalen.
4. Ondersteunende leden zijn zij die binnen de vereniging uitsluitend een functie
vervullen en niet actief deelnemen aan de beoefening van de hockeysport.
Ondersteunende leden hebben toegang tot de algemene vergadering met
stemrecht en hoeven – indien zij niet tevens seniorlid zijn - geen contributie te
betalen.
5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, daartoe
zijn benoemd. Ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering met
stemrecht en dienen geen contributie te betalen.
6. Juniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger
zijn dan achttien jaar en worden nader onderscheiden in:
- juniorleden A: juniorleden A zijn zij, die voor één oktober van het lopende
verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;
- juniorleden B: juniorleden B zijn zij, die voor één oktober van het lopende
verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;
- juniorleden C: juniorleden C zijn zij, die voor één oktober van het lopende
verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;
- juniorleden D: juniorleden D zijn zij, die voor één oktober van het lopende
verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;
- juniorleden E: juniorleden E zijn zij, die voor één oktober van het lopende
verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn;
- juniorleden F: juniorleden F zijn zij, die voor één oktober van het lopende
verenigingsjaar nog geen acht jaar zijn, maar wel zeven jaar zijn;
- trainingsleden: juniorleden die voor één oktober van het lopende
verenigingsjaar nog geen achttien jaar zijn en voor één oktober van het
lopende verenigingsjaar zes jaar zijn.
Juniorleden hebben toegang tot de algemene vergadering zonder stemrecht en
dienen contributie te betalen.
7. Leden van verdienste zijn zij, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken
op de erkentelijkheid van de vereniging en die daartoe door het bestuur zijn
benoemd. Leden van verdienste hebben toegang tot de algemene vergadering
zonder stemrecht en dienen geen contributie te betalen.
8. Trimleden zijn zij, die rechten en verplichtingen hebben als seniorleden, met
uitzondering van het recht deel te nemen aan de door de KNHB uitgeschreven
competitie.
9. Juniorleden die trainingslid zijn hebben het recht deel te nemen aan de Zondag
Jeugd Competitie, onder voorbehoud van tijdige aanmelding en voldoende
capaciteit.
10. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig
hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend
door een financiële bijdrage te steunen.

WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING
Artikel 4
1. Een natuurlijk persoon die seniorlid of juniorlid wenst te worden van de
vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel
ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een
daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen
worden toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt medeondertekend
door hun wettige vertegenwoordiger.
Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of
namens het bestuur schriftelijk bericht over diens al dan niet toelating als lid van
de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.
2. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de
algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt
niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 5
van de statuten van de vereniging.
3. Voor diegenen die gedurende het boekjaar (beginnend op 1 juli en eindigend op
30 juni daaropvolgend) seniorlid of juniorlid worden, geldt dat zij, indien zij lid
worden voor 31 december van het betreffende boekjaar, de volledige contributie
verschuldigd zijn. Indien zij seniorlid of juniorlid worden na 1 januari van het
betreffende boekjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.

TOELATING, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DONATEURS
Artikel 5
Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een donateurs en over
de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:
- ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn;
- de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste € 50
(zegge: vijftig euro) dient te bedragen;
- de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk met het bestuur anders wordt
overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig
dagen na ontvangst van de betreffende nota;
- het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de
donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk beëindigt met een
opzegtermijn van 4 weken of tenzij nader schriftelijk tussen het bestuur en de
donateur anders wordt overeengekomen;

LEDENREGISTRATIE
Artikel 6
1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de
adressen van de leden worden bijgehouden.
2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris
van het bestuur schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de
vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze
te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.
3. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld
bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7
Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van
artikel 10 van de statuten van de vereniging na te leven. Indien deze opzegging niet
is geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de
opzegging toch tegen het einde van het lopende boekjaar doen geschieden, in geval
deze opzegging geschiedde:
- wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;
- op grond van medisch advies;
- op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

CONTRIBUTIE
Artikel 8
1. Seniorleden en juniorleden zijn aan de vereniging verschuldigd:
a. entreegeld (eenmalig); en
b. contributie.
2. Voorts zijn seniorleden en juniorleden in de in dit artikel genoemde gevallen een
jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan
administratiekosten aan de vereniging verschuldigd.
3. Ereleden, ondersteunende leden en leden van verdienste zijn, indien zij niet
tevens seniorlid zijn, niet contributieplichtig.
4. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de
algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt
niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 5
van de statuten van de vereniging.
5. Elk seniorlid en juniorlid van de vereniging is verplicht tot betaling van een
jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie.
6. De contributienota's worden bij aanvang van het boekjaar verzonden onder
toezicht van de penningmeester van het bestuur. De betalingstermijn is
vastgesteld op dertig dagen na aanvang van het boekjaar.
7. De vereniging biedt de seniorleden en juniorleden de mogelijkheid aan hun
contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso.
Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp
waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging -
tot het incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van
betaling niet verschuldigd.
8. Aan nieuwe seniorleden en juniorleden wordt tezamen met het inschrijfformulier
een formulier toegezonden door middel waarvan zij de vereniging kunnen
machtigen tot het incasseren van de contributie voor het eerste jaar, alsmede
eenmalig het entreegeld. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling
niet verschuldigd.
9. Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de
rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog
een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan
zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld
op één maand na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten
verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet
heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.
10. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of
ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten
verschuldigd.
11. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn
administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het
bestuur van de vereniging wordt vastgesteld.
12. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan
zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, kan met
onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid
de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen
totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In
dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het
lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste vijftien
procent (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de
werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.
13. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met
ingang van het volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar
volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen
entreegeld verschuldigd.
14. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere
gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur.
15. Elk seniorlid en juniorlid van de vereniging is verplicht tot betaling van een
jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie.
De contributie wordt vastgesteld aan de hand van het indexcijfer van de
‘regelingslonen (per week en per maand inclusief spaarloon enz.) voor
volwassen werknemers in het particulier bedrijf (1980 = 100)’ van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. De contributie wordt jaarlijks berekend naar het
indexcijfer van februari (eerste publicatie van het Centraal Bureau voor de
Statistiek), tenzij de algemene vergadering van de KNHB op basis van daartoe
strekkende voorstellen van het bondsbureau anders beslist.

SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN
Artikel 9
1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van
de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft
aangericht.
2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de
leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt,
tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.
3. Elk lid dat schade aan materiaal van de vereniging heeft toegebracht is verplicht
op verbeurte van een boete van € 25 (zegge: vijfentwintig euro) deze in een
daartoe aan te leggen register aan te tekenen en te voorzien van zijn
handtekening.
4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal
kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.
5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van
welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de
vereniging aanwezig.
6. De vereniging heeft voor haar leden wel een ongevallenverzekering afgesloten.

BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 natuurlijke personen, welke
door de algemene vergadering [uit de stemgerechtigde leden van de vereniging]
worden benoemd. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de
algemene vergadering in deze functie benoemd. Het bestuur benoemt voorts uit
zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en
penningmeester zijn verenigbaar.
2. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder
bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de
vereniging en van dit reglement.
3. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het bestuur. Hij heeft
te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden
berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede-ondertekend. De
voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van
het afgelopen boekjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn
taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid
van het bestuur.
4. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:
a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;
b. het houden van het verenigingsarchief;
c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe
door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;
d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde
notulen;
e. het tijdig berichten van de seniorleden en de juniorleden van de door hen te
spelen wedstrijden.
5. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:
a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;
b. het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering
over de geldstroming binnen de vereniging.
Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de
onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren
of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het
bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door
de kascommissie.
6. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de
werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk, tenzij een bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te
wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen daarvan af te wenden.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 11
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping
bepaald.
2. Ieder jaar worden in beginsel 10 bestuursvergaderingen gehouden.
Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden telkenmale wanneer een
van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te
behandelen punten de oproeping doet.
3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt ten minste zeven dagen
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend,
door middel van oproepingsbrieven.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering,
de te behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
genomen.
6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die
daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gehouden. De
notulen worden op de door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en
ondertekend.

BESTUURSBESLUITEN
Artikel 12
1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering,
waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van
de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan
daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
3. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling, tenzij een of
meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel
mee ter bepaling van enig quorum.
5. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de
vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
6. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de
vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats
indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering
kan een besluit slechts worden genomen met algemene stemmen van alle
bestuurders en kunnen de stemmen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Het
bestuur draagt zorg voor het houden van aantekening van de besluiten die zijn
genomen op de in dit lid bedoelde wijze.

COMMISSIES
ARTIKEL 13
1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies
worden ingesteld door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde ook
door die algemene vergadering worden ontbonden.
2. De algemene vergadering kan een benoemingsprocedure vaststellen, welke
procedure aan de betreffende commissie schriftelijk bekend wordt gemaakt.
3. Een bestuurslid kan, behoudens het bepaalde in lid 10, geen deel uitmaken van
een commissie, tenzij het bestuur en de commissie gezamenlijk unaniem anders
beslissen. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij
te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht.
4. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.
5. De algemene vergadering zal door elke commissie een reglement laten
vaststellen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn
vastgelegd.
6. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk verslag uit aan het
bestuur. Commissies brengen bovendien aan het einde van het boekjaar een
schriftelijk verslag uit over dat boekjaar aan de algemene vergadering.
7. Iedere commissie dient voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het
komende boekjaar in te dienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het
bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.
8. De vereniging kent een aantal van de volgende commissies:
- de kascommissie;
- de wedstrijdcommissie;
- de jeugdcommissie;
- de tuchtcommissie;
- de accommodatiecommissie;
- de technische commissie; en
- de scheidsrechterscommissie.
9. De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en
bestaat uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie
stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben
gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze
commissie.
De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van
baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag
daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht
om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de
waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.
10. De wedstrijdcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd
en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, waarbij maximaal twee
leden deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de
wedstrijdcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze
leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze
commissie kunnen hebben.
De wedstrijdcommissie heeft tot taak het (doen) uitvoeren van het
wedstrijdreglement van de vereniging.
11. De jeugdcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en
bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de
jeugdcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze
leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze
commissie kunnen hebben. De jeugdcommissie heeft tot taak, overeenkomstig
het in het wedstrijdreglement van de vereniging bepaalde, het begeleiden van de
juniorleden.
12. De tuchtcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en
bestaat uit drie leden. De leden van de tuchtcommissie zijn onbeperkt
herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie
achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie kunnen hebben.
De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen
door leden overeenkomstig het in het tuchtreglement van de vereniging
bepaalde.
13. De accommodatiecommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering
benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de
accommodatiecommissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De
accommodatiecommissie heeft tot taak het beheren van en het plegen van
onderhoud aan de accommodatie van de vereniging. De
accommodatiecommissie is gerechtigd personen die zich niet in
overeenstemming met de door haar ter beheer van de accommodatie gestelde
regels gedragen onder opgaaf van redenen de toegang tot de accommodatie van
de vereniging te ontzeggen.
14. De scheidsrechterscommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering
benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de
scheidsrechterscommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat
deze leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in
deze commissie kunnen hebben. De scheidsrechterscommissie heeft tot taak het
zorg dragen voor de leiding over wedstrijden en toernooien van de vereniging en
voor de bevordering van de coördinatie van de opleiding tot gekwalificeerd
scheidsrechter.
15. De technische commissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering
benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, waarbij maximaal
twee leden deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de technische
commissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De technische commissie heeft tot
taak het samenstellen en het begeleiden van de teams en de organisatie van de
trainingen voor de leden, het (doen) uitvoeren van het wedstrijdreglement van de
vereniging, het zorgdragen voor de beschikbaarheid en een goede
kwaliteit van de door de hockeyers benodigde spelmaterialen.

OFFICIEEL ORGAAN
Artikel 14
1. De vereniging heeft een website en een digitale nieuwsbrief, waarvoor de
bijdrage die de instandhouding van dit orgaan vergt in het daaropvolgende
boekjaar jaarlijks ter gelegenheid van de vaststelling van de begroting door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
2. Het bestuur benoemt daartoe een redactie, die belast is met het bijhouden van de
website en het opmaken en verzenden van de digitale nieuwsbrief.
3. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het
wedstrijdsecretariaat maakt op de website en/of de digitale nieuwsbrief melding
van:
- aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen;
- wedstrijden en toernooien; en
- besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden
geacht.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 15
1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een boekjaar zal de jaarlijkse
algemene vergadering worden gehouden. Buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van ten minste vijftien dagen. De bijeenroeping
geschiedt door een mededeling in het officieel orgaan van de vereniging of door
middel van een aan alle leden en vergadergerechtigden toe te zenden schriftelijk
kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
3. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering:
a. op schriftelijk verzoek van ten minste 20 stemgerechtigde leden of van ten
minste tien procent van de stemgerechtigde leden;
b. met inachtneming van een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van dat verzoek, dat bij aangetekende brief onder vermelding van
de punten van behandeling aan het bestuur moet zijn gedaan.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in
lid 2 van dit artikel, of door het plaatsen van een advertentie in ten minste een ter
plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.
Besluiten die genomen worden in een op de in dit lid genoemde wijze
bijeengeroepen algemene vergadering hebben dezelfde rechtskracht als besluiten
genomen in een op de in lid 2 genoemde wijze bijeengeroepen algemene
vergadering.
4. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben
gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht
een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te
ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd
beroep van de betrokkene op de vergadering.
5. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige
leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn.
Voorts wordt op de presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja door welk
ander lid, gemachtigd is tot het uitbrengen van nog een stem, onder overlegging
van een, naar het oordeel van de voorzitter, afdoende schriftelijke volmacht, als
bedoeld in artikel 19 lid 4 van de statuten van de vereniging. Slechts die
stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen al dan
niet middels een gevolmachtigde, aan de stemmingen deel.
6. Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter drie
neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen
uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter de uitslag van de
stemming aan de vergadering mede.
7. Bij hoofdelijk oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van de
presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden al dan niet
bij volmacht, daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de
stemgerechtigde voorzitter hun stemmen uitbrengen.
8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
- getekend zijn;
- onleesbaar zijn;
- een persoon niet duidelijk aanwijzen;
- de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
- voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.
9. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of
de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen
worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere, ter keuze van het
bestuur, wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende
algemene vergadering te worden vastgesteld.

JAARSTUKKEN - BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN
JAARVERSLAG
Artikel 16
Huishoudelijk Reglement AHC IJburg
12
1. Het bestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk op 1 oktober een balans en een staat
van baten en lasten met een toelichting van de vereniging te maken en op papier
te stellen.
2. Het bestuur is verplicht deze balans en staat van baten en lasten gedurende zeven
jaren op papier te bewaren.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Het ontbreken van deze melding staat goedkeuring in de weg. Na afloop van de
termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij
deze verplichtingen nakomen.
4. De vereniging kan opdracht tot onderzoek van de balans en de staat van baten en
lasten met toelichting geven aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1
van het Burgerlijk Wetboek. Tot het geven van deze opdracht is de algemene
vergadering bevoegd. Indien deze accountant een verklaring aflegt omtrent de
getrouwheid van de onderzochte stukken, dan kan het bestuur deze met de
stukken aan de algemene vergadering overleggen. Deze behoeft dan geen
kascommissie te benoemen. Indien er geen accountantsverklaring is, dan moet
een kascommissie worden benoemd. De kascommissie heeft tot taak het
onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van
het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering.
De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat
inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
raadpleging beschikbaar worden gesteld.
5. Een vereniging die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge
de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat
van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen.
6. De algemene vergadering keurt de jaarstukken goed. Goedkeuring brengt geen
décharge voor het bestuur met zich mee.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17
1. Dit reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de statuten van de vereniging.
2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de
dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij
de algemene vergadering later tijdstip vaststelt.
3. Wijzigingen in dit reglement dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht
van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.